Dr. Dave D'haeze
Giám đốc Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương
Mr. Đỗ Thành Chung
Giám đốc Quốc gia
Mrs. Đoàn Trần Thu Thủy
Chánh Văn phòng
Ms. Phạm Thị Phương Thảo
Văn thư
Mr. Mai Xuân Thông
Điều phối viên cấp tỉnh
Mr. Lê Ngọc Linh
Điều phối viên cấp tỉnh
Mr. Bùi Ngọc Vinh
Điều phối viên cấp tỉnh
Mr. Alisher Sharipov
Truyen thong

Our Global Management Team